• Members
 • Position Name HP Handle
  Associate Professor Hideo Suganuma Web suganuma
  Associate Professor Yoshiko Kanada-En'yo yenyo
  Assistant Professor Kenichi Yoshida Web kyoshida
  D3 Yoshikazu Hagiwara hagiwara
  D3 Yuki Kamiya yuki.kamiya*
  D3 Hideaki Matsuno matsuno
  D3 Hiroyuki Morita morita
  D3 Takeru Yokota tyokota
  D1 Yuki Shikata shikata
  D1 Hidefumi Matsuda matsuda
  D1 Yuto Mori mori
  M2 Takumi@Sugiura sugiura
  M2 Haruki Kasuya haruki.kasuya*
  M1 Keiichiro Hori hori
  M1 Takamasa Kanai takamasa.kanai*
 • >> ... Quark Hadron Subgroup
  >> ... Nuclear Many-Body Subgroup
  >> ... M1
 • E-mail adresses are given as "Handle[at]ruby.scphys.kyoto-u.ac.jp".
  *... "Handle[at]yukawa.kyoto-u.ac.jp"(YITP)
 • OBs and OGs
 • Name Next affiliation
  Yuta Kikuchi RIKEN-BNL Research Center
  Shoichiro Tsutsui KEK
  Takahiro Doi RIKEN
 • PAGE TOP